Asistencia con idiomas

Delaware First Health: 1-877-236-1341 (TTY: 711)    

English (inglés): If you need this in another language, oral interpretation, auxiliary aids and services, or an alternative format call us.

Español (Spanish): Si necesita esto en otro idioma o en un formato alternativo, o si necesita interpretación oral o servicios y dispositivos auxiliares, llámenos.  

中文 (Chinese): 如您需要以其他語言、口譯、輔助工具和服務或其他文件格式檢閲此資訊,請致電我們。

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole): Si w bezwen sa nan yon lòt lang, entèpretasyon oral, èd ak sèvis oksilyè, oswa yon lòt fòma rele nou. 

ગુજરાતી (Gujarati): જો તમને આની બીજી ભાષા, મૌખિક ઇન્ટરખિટેશન, સહાયક સહાયતા અને સેવાઓમાાં અથવા વૈકખપિક ફોમેટમાાં જરૂર હોય, તો અમને કૉલ કરો.

Français (French): Veuillez nous contacter si vous avez besoin de ces informations dans une autre langue ou un autre format, d’une interprétation orale ou d’aide ou de services auxiliaires.

한국어 (Korean): 다른 언어, 구두 해석, 보조 도구 및 서비스 또는 대체 형식으로 된 본 자료가 필요하신 경우 당사로 연락하십시오.

Italiano (Italian): Se ha bisogno del presente in un'altra lingua, di un'interpretazione orale, di servizi ausiliari o altri, oppure di un formato alternativo, ci chiami.

Tiếng Việt (Vietnamese): Nếu quý vị cần tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, phiên dịch lời nói, hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ, hoặc một định dạng thay thế, hãy gọi cho chúng tôi. 

Deutsch (German): Wenn Sie diese Informationen in einer anderen Sprache, eine mündliche Verdolmetschung, Hilfsmittel und zusätzliche Unterstützung oder ein alternatives Format benötigen, rufen Sie uns an.

Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ito sa ibang wika, sa pasalitang interpretasyon, sa mga pansuportang tulong at serbisyo, o sa isang alternatibong format, tawagan kami.

हिन्दी (Hindi): यदि आपको यह दकसी अन्य भाषा, मौखिक व्याख्या, सहायक उपकरण और सेवाओं के साथ चादहए या आपको दकसी अन्य फ़ॉमैट में चादहए, तो हमें क़ॉल करें.

اردو :(Urdu) اگر آپ کو یہ کسی دوسری زبان میں، زبانی تشریح، معاون امداد و خدمات، یا کوئی متبادل صورت میں چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں۔

 

العربية (Arabic) :إذا كنت تريد هذا المستند بلغة أخرى أو إذا كنت تريد ترجمة شفهية أو أدوات مساعدة وخدمات إضافية أو تنسيقًا بديلاً، فيرجى الاتصال بنا.

తెలుగు (Telugu): మీకు ఇది ఇంకొక భాషలో, మౌఖిక వివరణగా, సహాయక సహాయాలు మరియు సేవలుగా లేదా ఇది ఏ ఇతర రకంగానైనా కావాల్సి     వసేే మాకు కాల్ చెయయ  ండి.

Nederlands (Dutch): Als u dit in een andere taal nodig hebt, of behoefte heeft aan mondelinge vertolking, ondersteunende hulpmiddelen of diensten, of een ander formaat wenst, bel ons dan.